Regulamin plebiscytu „Złote Buki 2022”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w Plebiscycie „Złote Buki 2022”.
2. Plebiscyt organizowany jest przez GKS GieKSa Katowice S.A.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się:

  • GKS Katowice - klub sportowy GKS GieKSa Katowice S.A.
  • Plebiscyt – głosowanie organizowane przez GKS Katowice na laureatów nagród „Złote Buki”.
  • Uczestnik - osoba głosująca w plebiscycie na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.


II. CEL PLEBISCYTU I ZASADY UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU

1. Organizatorem plebiscytu jest GKS Katowice.
2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie 03.01.2023 r. (godz. 12.00) do 08.01.2023 r. (godz. 23:59).
3. Celem plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców nagród „Złote Buki” w następujących kategoriach: „Piłkarz roku”, „Siatkarz roku”, „Piłkarka roku” i „Hokeista Roku”. Tytuł „Piłkarz roku”, „Siatkarz roku”, „Piłkarka roku” i „Hokeista Roku” otrzymują kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
4. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.
5. Strona internetowa zlotebuki.gkskatowice.eu umożliwia oddanie jednego głosu w każdej z kategorii.
6. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
7. Uczestnikami głosowania mogą być wszystkie osoby fizyczne, które zalogują się na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu i wyrażą zgodę na przetwarzanie w celu wykorzystania do działań marketingowych swoich danych osobowych przez GKS Katowice i podmioty współpracujące na potrzeby Plebiscytu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
8. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gkskatowice.eu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Organizator.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
c) przerwy w funkcjonowaniu strony głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Organizator ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie zlotebuki.gkskatowice.eu